Kallelse till årstämma med Seglora Fiber ekonomisk förening

Härmed kallas medlemmarna i Seglora Fiber ekonomisk förening till stämma

Tid:              Måndagen den 22 maj kl.18.00, registrering från 17.30

Plats:           Seglora bygdegård

Stämmohandlingar kommer att läggas ut på hemsidan www.seglorafiber.se senast 10 maj. Ett begränsat antal handlingar kommer att finnas tillgängliga i stämmolokalen.

 Dagordning vid stämma med Seglora Fiber ek förening 2023.

 1. Val av mötesordförande samt sekreterare vid stämman.
 2. Godkännande av röstlängden.
 3. Val av två justeringspersoner.
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av 2022 vinster eller förluster enligt de fastställda balansräkningarna för året.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna.
 10. Beslut om årsavgift, medlemsavgift, överlåtelseavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen
 11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 12. Val av ordförande
 13. Val av revisorer och revisorssuppleant.
 14. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
 15. Beslut om stadgeändringar
 16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.

Hjärtligt välkomna!

Med vänliga hälsningar,

Henrik Holst – Ordförande