Kallelse till stämma med Seglora Fiber ekonomisk förening

Härmed kallas medlemmarna i Seglora Fiber ekonomisk förening till stämma

Tid:              Måndagen den 30 maj kl.18.00, registrering från 17.30

Plats:           Seglora bygdegård

Dagordning vid stämma med Seglora Fiber ek förening 2022.

 1. Val av mötesordförande samt sekreterare vid stämman.
 2. Godkännande av röstlängden.
 3. Val av två justeringspersoner.
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av 2020 & 2021 vinster eller förluster enligt de fastställda balansräkningarna för dessa år.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna.
 10. Beslut om årsavgift, medlemsavgift, överlåtelseavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen
 11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 12. Val av ordförande
 13. Val av revisorer och revisorssuppleant.
 14. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
 15. Beslut om stadgeändringar
 16. Beslut kring ev. utbyggnad av fibernätet
 17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.

Hjärtligt välkomna!

Med vänliga hälsningar,

Henrik Holst – Ordförande